Burimet Ujore

Krahina e Dumresë numëron 84 liqene. Liqenet e Belshit, me një bukuri të rrallë si, ai i Seferanit, Merhojes, Cestijes, Degës, me një florë të pasur si, zambaku i bardhë, zam­baku i verdhë etj, kanë tërhequr vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Sipërfaqja e përgjithshme e liqeneve është rreth 640 ha, ndërsa aftësia ujëmbajtëse 26 milion m3 ujë.

Ata kanë madhësi dhe thellësi të ndryshme. Liqenet e pafund të Dumresë, kodrat e buta e të valëzuara mund të jenë një shpresë reale për zhvillimin e zonës, si dhe favorizojnë zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Fur­nizimi me ujë i liqeneve të Dumresë bëhet kryesisht nga rreshjet. Përbërja gjeologjike e formacioneve të pellgut ujëmbledhës është kryesisht gëlqerorë, gipse, dolomite.

Në liqenet e Belshit burimet kryesore të ndotësve janë rrjedhjet nga tokat bujqësore dhe derdhja e mbeturinave ujore të patrajtuara në to. Të gjithë liqenet e marrë në studim kanë premisa për eutrofikim.

Gjithashtu, amoniaku përbën problem për sistemet bi­ologjike në këto liqene. Monitorimi i vazhdueshëm i para­metrave kimikë të këtyre liqeneve, duke krijuar edhe lidh­je me sistemet biologjike, krijon një bazë të dhënash për hartimin e strategjive të përmirësimit dhe restaurimit të tyre.

Këtu mund të përmendet, trajtimi i mbeturinave ujo­re urbane, zhvillimi i teknikave bujqësore me impakt sa më të vogël në ekosistemet ujore, hartimi i programeve për rritjen e ndërgjegjes publike, etj. Dy ndër liqenet me problematikën më të madhe mjedisore janë ato të Liqenit të “Gjolit të Gjatë” dhe Liqeni i Belshit i cili ndodhet në qytezën e Belshit./Dumrea.com