Bujqësia dhe blegtoria

Në zonë kultivohen kultura të ndryshme bujqësore si gru­rë, misër, duhan, perime, vreshtari e frutikulture pasi zona e Dumresa ka kushte te favorshme klimatiko-tokësore për kultivimin e tyre. Gjithashtu mbarshtron edhe bagëti të trasha dhe të imta, derra, shpend dhe bletë për të sigu­ruar produkte për nevojat e veta dhe një pjesë për shitje.

Bujqësia është zhvilluar kryesisht në zonat përreth liqeneve të Dumresë. Për të rritur prodhimin bujqësor, në shumicën e rasteve tokat bujqësore plehërohen me ple­hëra kimike me përmbajtje nitratesh dhe fosfatesh, pa asnjë konsideratë për efektet e tyre në mjedis.

Si rrjedhojë e kushteve klimatike dhe atyre të përbërjes së tokës, zona e Dumresë është konkuruese kryesisht në prodhimin e ullinjve, duhanit dhe vreshtarisë. Por, mun­gon zhvillimi i mëtejshëm i ciklit të produkteve pasi ato janë të limituara vetëm në prodhimin e produkteve bazë duke mos kaluar në përpunimin e mëtejshëm të tyre. Për­sa i përket problematikave të lidhura me zhvillimin e bu­jqësisë, ato mund të ndahen në disa aspekte:

– Infrastruktura mbështetëse (kanalizimet e kullimit dhe të ujitjes) janë të dëmtuara në disa raste dhe nuk lejo­jnë në shfrytëzimin e plotë të tokave bujqësore. Dëmtimi vjen si rezultat i investimeve të pakëta në mirëmbajtje si dhe si rrjedhojë i ndërtimeve në toka bujqësore. Si rrjed­hojë e dëmtimit të sistemit të vaditjes, shumë fermerë kanë përzgjedhur opsionin e puseve i cili është edhe më i kushtueshëm dhe jo efiçien;

– Madhësia e fermave është e vogël;

– Aksesi në tregje më të mëdha i produkteve është i lim­ituar, çka krijon probleme në lidhje me të ardhurat e fer­merëve. Kjo gjë vjen edhe si rezultat i mungesës së qen­drave të grumbullimit dhe të tregjeve rajonale;

– Mungesa e përdorimit të teknologjisë në prodhim. Kjo gjë sjell në zvogëlimin e aftësisë konkuruese të produk­teve bujqësore në raport me zona të tilla si Lushnja, fus­ha e Myzeqesë;

– Mungesa e investimeve në agro-përpunim dhe ndërlidh­ja më e mirë e prodhimit me tregun;

– Mungesa e promovimit të produkteve bujqësore;

– Mungon ofrimi i këshillimit për fermerët e rinj si dhe trajnimet për ngritjen e kapaciteteve.